Skip to main content

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

อํานาจหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสถาบัน ไว้ดังนี้

 “มาตรา ๑๔ สถาบันมีอํานาจและหน้าที่กระทําการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในมาตรา ๗ อํานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน ตลอดจนถือ กรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของ สถาบัน และ จําหนายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของสถาบัน ให้กระทําได้เฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้

(๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการ ภายในอํานาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงาน ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วม ลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

(๕) จัดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษา การวิจัย หรือการอุดหนุนกิจการอื่น

(๖) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ สถาบันหรือ การนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบัน

(๗) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และ ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อบังคับของสถาบัน

(๘) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ สถาบัน และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

(๙) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมหรือ เทคโนโลยี สารสนเทศ”

Share this page