News

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.

7 กันยายน 2565

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ชมภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

7 กันยายน 2565

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

7 กันยายน 2565

ภาพบรรยากาศ วันลูกพระจอม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ภาพบรรยากาศ วันลูกพระจอม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ในงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ได้รับเกียรติจากนายกสภาสถาบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

สจล. ร่วม MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ผศ. ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผู้แทนสถาบันเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์

ประมวลภาพพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สจล.

7 กันยายน 2565 เวลา

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ณ อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 7

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การบริหารความเสี่ยงฯ

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน , จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร, และกฎหมายสำหรับผู้บริหาร" เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันฯ

เปิดให้บริการตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ

สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ เปิดให้บริการตรวจภาษาอังกฤษบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ให้กับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน โดย Dr. Mark

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่

นศ.ปี 1 ดาวน์โหลด “KMITL UApp” รับบัตรนักศึกษา พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

สจล. ผนึกความร่วมมือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. พัฒนาระบบรางไทย ดันเป็นฮับแห่งอาเซียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบครบวงจร

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับเกียรติจากนายกสภาสถาบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิติยารักษ์ และทีมผู้บริหาร สจล. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตร ทั้งโครงงานวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบาย