News

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 สมาคมศิษย์เก่า สจล.

สมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญศิษย์เก่า สจล. ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564

ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีสำหรับนักศึกษา สจล.

ซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีสำหรับนักศึกษา สจล.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://csc.kmitl.ac.th/