Skip to main content

สจล. ร่วมยกระดับนักวิจัยไทยเป็นแกนนำด้านพลังงานหมุนเวียน

สจล.

           สจล. ร่วมยกระดับนักวิจัยไทยเป็นแกนนำด้านพลังงานหมุนเวียน ในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติ

          (20 มี.ค. 2567) รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ CaRe Network Symposium 2024 ในหัวข้อ "Renewable Energy for Sustainable Development Goals" ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

           ภายในงานมีการนำเสนองานวิจัยของ สจล. ที่แสดงจะเป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ชื่อ “Promotion of Thai researchers to Associate Members of International Multidisciplinary Network in Carbon Reduction Renewable Energy Technology Design and Development” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ EV conversion, Wireless Charger คุณลักษณะของแบตเตอรี่, มอเตอร์ และสมรรถนะของ EV จากกลุ่มการทำงานของนักวิจัยและนักศึกษา ที่มีความสามารถในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้มาความร่วมมือและมีโอกาสสร้างผลงานในต่างประเทศ นำทีมโดย ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย และ ผศ. ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

          นอกจากนี้ยังร่วมขึ้นเสวนามุมมองการพัฒนากำลังคนของประเทศกับอนาคตของอุตสาหกรรมไทย ด้าน Carbon neutrality เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก ผลิตบัณฑิต และนักศึกษา รวมถึงบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมเรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero Emission เพื่อเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
สจล. ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็น Carbon Neutrality ภายในปี 2050 สอดคล้องกับ Road map ของประเทศ เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน 50% ภายในปี 2028 เน้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดปริมาณขยะ และชดเชยและดูดซับคาร์บอนด้วยการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในสถาบัน

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page