ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ใน #วารสารวิชาการภายในสถาบัน