Skip to main content

ประกาศรายชื่อ

KMITL
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา

บทความโดย

pr_1

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page