ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://council.kmitl.ac.th/council2018/

 

Share this page