พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี สจล.

อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมในพิธี ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอประราชประวัติ ร.4 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

Share this page