Skip to main content

สจล.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ นายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น

abe1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ นายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น

นายชินโซ อาเบะ ถือเป็นผู้นำในใจของประชาชนชาวญี่ปุ่น และโลก ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด และยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทั้งด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง และเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะนโยบายที่มีชื่อว่า “นโยบาย ธนู 3 ดอก”  ในการใช้นโยบายด้านการเงิน การคลัง และการปรับโครงสร้างธุรกิจ จนได้รับการเรียกขานว่า “อาเบะโนมิกส์” (Abenomics) โมเดลเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างประเทศที่มั่นคง ประชาชนมีความสุข มีเศรษฐกิจดี  ผลงานการบริหารประเทศของท่านมีคุณค่าอย่างมากเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางต่อประเทศญี่ปุ่นและประชาคมโลก

แม้ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพจึงทำให้ท่านได้ประกาศลาออกจากการทำหน้าที่ไป แต่ท่านยังคงมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและประเทศ ซึ่งพระจอมเกล้าลาดกระบังของเรานั้นก็ได้รับความร่วมมืออันดีจากรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่เสมอ

ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของท่าน มา ณ โอกาสนี้

บทความโดย

kmitl

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page