Skip to main content

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ห้องแลป

“ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง” แลปใหม่จาก บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย เพื่อนักศึกษา นักวิจัย

เมื่อเร็วๆ นี้ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลดกระบัง (สจล.) ได้จัดกิจกรรมรับมอบ“ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง” (Delta Power Electronics Laboratory) จากบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย นำโดย Mr. Jackie Chang , President of Delta Electronic Thailand Public company Limited และตัวแทนจากบริษัท ทั้งนี้ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วย รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร สุขสุด หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(Power Electronics) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ทั้งในระบบจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ หรือ ระบบแปลงผันพลังงานสะอาด เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะประกอบด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ได้มาตรฐานสากล ใช้สำหรับงาน R&D ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 4.5kVA แหล่งจ่ายกำลังไฟกระแสตรงขนาด 150 W เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าพร้อมหัววัดสัญญาณกระแส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอน ฝึกอบรม ให้กับทั้งนักศึกษาภายในสถาบัน นักศึกษาต่างสถาบัน บุคลากร และบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังของประเทศ และเป็นห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังในสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งที่ 2 ของประเทศที่มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานที่ได้รับจากบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยเป็นผู้มอบให้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page