Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 2023-01-27
ประกาศ งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงตึกอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2023-01-26
ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดโต๊ะปฏิบัติการห้องแลปทันตกรรม 2023-01-26
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดโต๊ะปฏิบัติการห้องแลปทันตกรรม 2023-01-26
ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ 2023-01-26
ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ขากรรไกรเทียมปรับได้บางส่วน (Semi-adjustable) 2023-01-26
ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการพร้อมแหล่งจ่ายไฟพร้อมวางแผงชุดฝึก จำนวน 24 ชุด 2023-01-19
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดหัวกะโหลกสำหรับการเรียนการสอนแบบติดกับโต๊ะเรียน 2023-01-13
ประกาศขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดหัวกะโหลกสำหรับการเรียนการสอนแบบติดกับโต๊ะเรียน 2023-01-13
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร ECC 2022-12-27
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม 2022-12-27
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงทางเดินเท้าภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-12-23
ราคากลางงานปรับปรุงทางเดินเท้าภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-12-23
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานด้านล้อเลื่อนรถไฟฟ้าและระบบห้ามล้อ จำนวน 1 ชุด 2022-12-02
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่ จำนวน 10 เครื่อง 2022-11-30
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 เครื่อง 2022-11-29
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียนรวม 2022-11-25
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสถาบัน ประจำปี 2566-2568 2022-11-25
ประกาศร่าง tor งานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสถาบัน ประจำปี 2566-2568 2022-11-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงโรงเรือนเพาะปลูกสำหรับเกษตรมูลค่าสูง 2022-11-23