Skip to main content

Faculty of Engineering

Electrical engineering

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ?

ไฟฟ้ากำลัง เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต การส่ง การจ่าย และกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่โรงงานผลิตไฟฟ้า ส่งกำลังผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ไปยังผู้บริโภคทั้งที่เป็นอุตสาหกรรม แหล่งธุรกิจ และ บ้านเรือนที่พักอาศัย สาขานี้จะเกี่ยวพันกับทั้ง โครงข่ายสายส่ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้า ที่ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าที่ศักย์ไฟฟ้าตามบ้านมาก ตั้งแต่หลายพันโวลต์ จนถึง หลายแสนโวลต์ และส่งกำลังหลายล้านวัตต์ ทุกวันนี้ สาขานี้ยังรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ ของไฟฟ้ากำลังอีกด้วย ทั้งการวิเคราะห์และคาดหมายปริมาณการบริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบโครงสร้างเสรีในการซื้อขายกำลังไฟฟ้า นอกจากเรื่องพื้นฐานข้างต้นแล้ว ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดที่นำเอาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสาระสนเทศน์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยวางแผนและจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมีความเชื่อถือได้ ในสภาวะที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (climate Change) จากการสะสมของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในชั้นบรรยากาศ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ ในส่วนของระบบคมนาคมขนส่ง วิศวกรรมไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากการขนส่งโดยใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น รถไฟ หรือ รถยนต์ มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดีกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน และยังก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเป็นอย่างมาก การใช้ยานยนต์ไฟฟ้านอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์อีกด้วย

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าที่ สจล. ?

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าที่ สจล. เป็นหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะด้านไฟฟ้ากำลัง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการเรียนการสอนด้านไฟฟ้ากำลังตั้งแต่ระดับปริญาตรีถึงปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรได้ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าที่ สจล. มีแผนการเรียน 2 แผนการเรียนตามความสนใจ​โดยทั้งสองแผนการเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังร่วมกัน และจะแยกแผนการเรียนเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 1. แผนการเรียนด้านไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเน้นไปทางด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมการผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า 2. แผนการเรียนด้านพลังงาน ซึ่งเน้นไปที่แหล่งพลังงานหมุนเวียน การผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและนโยบายพลังงาน สำหรับแผนการเรียนพลังงานยังสามารถสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญของกระทรวงพลังงานได้อีกด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติการและการวิจัยที่ทันสมัยและสมบูรณ์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถเข้าทำงานในบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าและพลังงานที่มีชื่อเสียง และเนื่องจากเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมพื้นฐานจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

โอกาสในการหางาน

อาชีพวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ ผู้รับเหมางานระบบ ธุรกิจส่วนตัว เงินเดือน เริ่มต้น 20,000-40,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

Electrical engineering

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6