Skip to main content

Faculty of Engineering

Computer Engineering

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ?

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิบัติงานในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรเล็งเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และทฤษฎีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การพัฒนาซอฟต์แวร์ สถิติและความน่าจะเป็น พีชคณิตเชิงเส้น โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete Structure) ทฤษฎีการคำนวณ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ และการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น Data Science ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรืออื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้จัดให้เรียนทฤษฎีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พื้นฐานระบบดิจิตอล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ได้ หลักสูตรนี้ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากถึง 14 รายวิชาจาก 21 รายวิชาบังคับ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยให้นักศึกษาเลือกศึกษาตามความถนัดของตนเองใน 3 แขนง ได้แก่ แขนงฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ แขนงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแขนงโครงสร้างพื้นฐานของระบบและระบบเครือข่าย นอกจากนั้นยังให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาเฉพาะทางในชั้นปีสุดท้ายในสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ สาขาการประมวลผลมัลติมีเดีย สาขาเครื่องจักรอัจฉริยะ สาขาความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ สจล. ?

เนื่องจากความรู้หรือทักษะที่บัณฑิตจะได้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ • มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ • มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ • สามารถทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งบุคคล และเป็นสมาชิกของทีมงานได้เป็นอย่างดี • พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการทำรายงานที่เหมาะกับผู้ฟัง • มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดัวยความตระหนักในจริยธรรมทางวิชาชีพ

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ

  • วิศวกรคอมพิวเตอร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวกรซอฟต์แวร์
  • วิศวกรวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบสารสนเทศ
  • วิศวกรเครือข่าย
  • วิศวกรระบบฝังตัว
  • วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบันนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 25,000-35,000 บาทต่อเดือน”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

Computer Engineering

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6