Skip to main content

Faculty of Engineering

B.Eng. Energy Engineering (Internation Program)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Energy Engineering (Internation Program) ?

หลักสูตรถูกออกเเบบมาเพื่อผลิตวิศวกรพลังงานเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกกรมในยุคที่โลกมีการเลี่ยนเเปลงเข้าสู่เทคโนโลยี IOT

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Energy Engineering (Internation Program) ที่ สจล. ?

หลักสูตรออกเเบบมาเพื่อผลิตวิศวกรพลังงานในยุคที่โลกมีการเลี่ยนเเปลงเข้าสู่เทคโนโลยี IOT นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ระบบพลังงาน เช่น ระบบทำความเย็น ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม ด้วยการใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจับค่าสถานะการทำงานที่เเต่ละจุดของระบบมาทำการจำลองระบบพลังงาน เพื่อวิเคราะห์หาช่องทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (feasibility study) ของระบบที่ต้องการติดตั้ง เเละหลักสูตรยังได้เน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เเละการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

โอกาสในการหางาน

“Job
ผู้เชี่ยวชาญพลังงานในกลุ่มบริษัท Energy solution
วิศวกรผู้รับผิดชอบหรือผู้ตรวจสอบ (Energy auditor) พลังงานในอาคาร หรือโรงงาน
วิศวกรโครงการปรับปรุงระบบพลังงาน (ระบบทำความเย็น ความร้อน หรือ ระบบผลิตไฟฟ้า)
วิศวกรโครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
วิศวกรตรจสอบรับรองความปลอดภัยเเละวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงพลังงานของระบบผลิตไอน้ำ
เงินเดือนเริ่มต้นโดยประมาณ 30,000 บาท”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

90,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

Faculty of Engineering

B.Eng. Energy Engineering (Internation Program)

B.Eng. Energy Engineering (Internation Program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6