Skip to main content

School of Architecture Art and Design

landscape architecture

ทำไมต้องเรียน ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม ?

เป็นหลักสูตรปริญญาวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม (professional degree) มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมโลก เน้นการศึกษาความรู้จากมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม นำมาสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นหลักสูตรที่สามารถเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษาทันที

ทำไมต้องเรียน ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรปริญญาวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม (professional degree) มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมโลก เน้นการศึกษาความรู้จากมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม นำมาสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นหลักสูตรที่สามารถเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษาทันที

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
22,000฿+”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

22,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะสถาปัตยกรรม

ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

School of Architecture Art and Design

landscape architecture

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6