Skip to main content

School of Architecture Art and Design

Three dimensional information design and integrated media

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ และสื่อบูรณาการ ?

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ เป็นหลักสูตรออกแบบที่มีความทันสมัย ตอบความต้องการของยุคดิจิทัล และการสื่อสารบูรณาการที่ทำงานผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบโดยคำนึงถึงพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และฝึกฝนทักษะการออกแบบที่หลากหลายเพื่อการผลิตผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ และสื่อบูรณาการ ที่ สจล. ?

มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจจริงแล้ว ยังมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะอื่นตามความสนใจเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
นักออกแบบสนเทศสามมิติ (3D-Based Communication Designer)
นักออกแบบสื่อบูรณาการ (Integrated Media for Communication Designer)
นักออกแบบประสบการณ์ (Experience Designer)
นักออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Designer)
นักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้า (Exhibition & Display Designer)
นักออกแบบระบบกราฟิกในสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)
นักออกแบบระบบอัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand and Identity Designer)
นักออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ (Graphic and Packaging Designer)
นักวิชาชีพในองค์กรด้านการออกแบบและสื่อสร้างสรรค์
นักวิจัยพัฒนาด้านการออกแบบและสื่อสร้างสรรค์
บุคลากรผู้สอนในสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและสื่อสร้างสรรค์
นักวิชาการด้านการออกแบบและสื่อสร้างสรรค์
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการออกแบบและสื่อสร้างสรรค์
15,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และขนาดของหน่วยงาน”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

22,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะสถาปัตยกรรม

ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

School of Architecture Art and Design

Three dimensional information design and integrated media

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6