Skip to main content

การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

สถาบันได้จัดสวัสดิการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี รวมทั้งวิทยาเขตชุมพรฯ นั้น บัดนี้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. ในการนี้ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะสำนักงานที่ดูแลสวัสดิการนักศึกษาของสถาบัน จึงขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาทราบ ดังนี้

-กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.31 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.(เป็นความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุของปีการศึกษา 2564) และยังไม่ได้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน (ถ้ามี)ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการส่งหลักฐานฯ ดังกล่าว มาเบิกภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดเวลา นักศึกษาจะไม่สามารถเบิกเงินที่สำรองจ่ายไปคืนได้ ยกเว้น กรณีเกิดอุบัติเหตุและยังมีการรักษาต่อเนื่อง

- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.31 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จะเข้าสู่ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุและเข้ารักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ขอให้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับบัตรประกันฯ และให้นำหลักฐานมายื่นขอเบิกเงินคืน (ถ้ามี) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต่้นไป

- ติดต่อ คุณวรรนิภา สุขพันธ์ งานประกันอุบัติเหตุ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น 4) อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 -16.30 น เว้นวันหยุดราชการ

-สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://office.kmitl.ac.th/osda/accident/

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page