Skip to main content

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สจล. เดินหน้าผลักดันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน

MOU การไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สจล. เดินหน้าผลักดันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน สนับสนุนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงานให้กับสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Sustainable Green University) โดยยึดหลัก Sustainable Development Goals ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation) และบริหารจัดการพลังงาน (Energy management) ใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกักเก็บพลังงาน การจ่ายพลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น Smart Micro Grid เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือในครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาออกแบบระบบพลังงานและสื่อสาร หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่การเป็น Smart Campus และยกระดับงานวิชาการด้านระบบไฟฟ้าให้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้าง Knowledge sharing ระหว่าง MEA และสถาบันฯ ได้อีกด้วย จากความร่วมดังกล่าวยังทำให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานอย่างมากมาย เช่น ทำให้เกิดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งหมด 18 อาคาร ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าไฟได้ 3,329,725 บาท/ปี ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,903.03 tCO2/ปี และมีการติดตั้ง EV charge 3 จุด 18 หัวชาร์จ ที่บริเวณลานจอดรถ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ตึกกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และ KOSEN KMITL

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page