Skip to main content

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2023)

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 19th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2023)


คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯวิทยาเขตชุมพร ร่วมกับ Harbin Institute of Technology, China, Warsaw University of Life Sciences, Poland เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 19th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ  Warsaw University of Life Sciences, Poland

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รายละเอียดตาม Link ที่แนบ https://ino.sggw.edu.pl/isbb2023/

บทความโดย

kmitl.pro

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page