Skip to main content

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การบริหารความเสี่ยงฯ

การบริหารความเสี่ยง

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน , จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร, และกฎหมายสำหรับผู้บริหาร" เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันฯ ให้ไปสู่เป้าหมายได้  ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

*

รับชมการอบรมได้ทางเพจ Facebook : KMITL

12 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page