Skip to main content

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์

ร่วมทำประชาพิจารณ์

เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ ร่วมทำประชาพิจารณ์

(ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษและเงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ สำหรับรอบประเมินปี 2567

ผ่าน QR Code (ในภาพ) โดยการ Log in ด้วยอีเมลสถาบัน
วันนี้ - 30 เมษายน 2566

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page