ธนัส นศ.สถาปัตย์คว้าชนะเลิศ ประกวดแบบแนวความคิดลานกีฬา กทม.

ชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดี กับนายธนัช  ขุนทอง นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

“การประกวดแบบแนวความคิดลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน” ประเภทนักศึกษา

จากผลงานชื่อ Bang Khae (ness)

จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Bang Khae (ness) เป็นพื้นที่สาธารณะที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่มีความเป็นเมืองมากขึ้น ผ่านหลักคิดของ happiness, hopefulness, wellness และ careness ออกมาเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับรูปแบบของกิจกรรมและการใช้งานที่หลากหลายของผู้คนภายในพื้นที่เขตบางแคในปัจจุบัน

การออกแบบพื้นที่สาธารณะที่อาศัยบริบทโดยรอบของพื้นที่ เข้ามามีส่วน่าวมในการออกแบบ โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการใช้งานเดิมของผู้คน และเพิ่มรูปแบบการใช้งานใหม่ที่เชื่อมโยงและตคอบรับกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของอัตราผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความห่างระหว่างช่วงวัย ที่ล้วนแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตภายในเมืองกรุงเมพมหานครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอาศัยแนวทางการออกแบบทั้งหมด 5 ข้อ คือ 15 minute green space, Ecological landscapes, Flexible landscape, Productive landscape, และ Cultural and Community space

Share this page