Skip to main content

นศ.ครุศาสตร์ฯ คว้าชนะเลิศออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ คลองเจดีย์บูชา

ครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “โครงการพัฒนาทักษะทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ คลองเจดีย์บูชา” ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

 1. นายทยุติ พรหมขน รางวัลชนะเลิศ
 2. นายอาชวิน สุวรรณดั้งเดิม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 3. นายชินดนัย ดารระสวัสดิ์  รางวัลชมเชย 
 4. นายณัฏฐิติกร จันทะแสน  รางวัลชมเชย

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page