Skip to main content

นศ.สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

บับเบิล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณิศร ชูโชคชัย นางสาวภัสราภรณ์ ทองพงษ์เนียม นางสาวรมิดา อริยะวิชา

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “ลดการใช้บับเบิล หันมาใช้กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  

โดยมี อ.ภาพแพรว รัตรสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม (True Young Producer Awards 2022)

ในหัวข้อ 'โลกพัง Young เปลี่ยน' จัดโดยทรูปลูกปัญญา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page