Skip to main content

นศ.สถาปัตย์ คว้า 6 รางวัลออมสิน

สถาปัตย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1

...........................................................................
กวาดรางวัล ออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน" ของธนาคารออมสินประจำปี 2566
ประเภท กระปุกออมสินนวัตกรรมสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 6 รางวัล
- นายอัษฐวรรธน์ เทียมเมือง รางวัลชนะเลิศ
- นางสาววริษา ปภาโชติวิชัย รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
- นางสาวศิริลักษณ์ แผนสุพรรณ์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
- นางสาวพรปวีณ์  ธรรมวิวัฒน์ รางวัลชมเชยที่ 1
- นายฉัตรบุตร บุญเกตุ รางวัลชมเชยที่ 2
- นางสาวโชติรัตน์ สังขโชติ รางวัลชมเชยที่ 3

 

Share this page