Skip to main content

บรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

04.2

บรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันขอยินดีกับลูกพระจอมทุกท่าน

Share this page