ประกาศ คณะกรรมการสรรหากก.สภาสถาบันฯ แทนตำแหน่งว่าง

ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบัน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  มีมติอนุมัติออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕  เรื่อง กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง  ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Share this page