Skip to main content

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 1/2563

Image

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ได้จัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชุมโค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร โดยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุม การประชุมเครือข่ายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 มจธ. ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเครือข่ายและดำเนินการจัดการประชุมเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา 34 สถาบัน ทั้งนี้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆยังได้เยี่ยมชมระบบบริหารและการดำเนินการด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืนของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวทางมหาวิทยาลัยยั่งยืนกับชุมชน อาทิเช่น โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาล ชุมโค โครงการนวัตวิถีชุมชนสู่ความยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภาคอื่นของสังคม ซึ่งการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับSDG 2030 เป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page