Skip to main content

พิธีไหว้ครู และพิธีมอบเสื้อกาวน์

ไหว้ครู

ศ. นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สจล. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีมอบเสื้อกาวน์ 👨‍⚕️ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 คณะแพทยศาสตร์ สจล. ประจำปี 2566

🏆ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบโล่เกียรติคุณ🎖️ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ให้กับ ผศ. ดร. นายแพทย์ ธัญญพงษ์ ณ นคร รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และนายพงศ์ภัค ทองพัฒน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และมอบรางวัลทุนเรียนดี ทุนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์และสถาบัน ด้านวิชาการ ทุนนักกิจกรรมดีเด่น และทุนขวัญใจนักศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์🧡

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page