Skip to main content

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชม สจล.

แม่ฟ้าหลวง

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

สำนักงานคลัง และสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ระบบ e-office ระบบการเงิน

และเข้าเยี่ยมชมสถานที่บริเวณโดยรอบสถาบัน อาทิ หอพักนักศึกษา ศูนย์กีฬาฯ

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page