Skip to main content

ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์

iThesis

#iThesis #Thesis #ระบบจัดการวิทยานิพนธ์

🎓ว่าที่พี่ ๆ บัณฑิตจะเบา สบาย ตั้งแต่เริ่มใช้

ระบบ iThesis มีข้อดีอย่างไร ไปดูกันนะครับ

.

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) เป็นระบบการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้จัดทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา

.

ในการจัดทำรูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กำหนด

✔รองรับการจัดทำแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (Thesisi Management)

✔รองรับการจัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Template Controller)

.

*ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับการอนุมัติ พร้อมจัดเก็บประวัติการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor - Advisee Relationship)

*โดยเชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงของวรรณกรรม (Plagiarism Checker)

*จากนั้นมีบันทึกผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ข้อมูล วิทยานิพนธ์

*รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยระบบสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และส่งไป ยังคลังปัญญาของสถาบัน (Contribute to Research Community) และอำนวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปบันทึกยังคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของประเทศ (Thai Digital Collection) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ เผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ

.

🚩เทอมนี้ 1 /66 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำร่องใช้งาน iThesis เต็มรูปแบบ

.

ในเทอมหน้า 2/66 เรามาใช้ระบบ iThesis เพื่อไปสู่ Digital University ด้วยกันนะครับ เพราะ Easy to use / Free to use และ KMITL use ครับ

.

โดย KLLC มอบให้ห้องสมุดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ทั้ง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตของคณะ

📍คลิกลิงก์ดูรายละเอียดที่ : ithesis.kmitl.ac.th/

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page