Skip to main content

ว.นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โชว์นวัตกรรมแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์

KMITL

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. เข้าร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความพร้อม เนรมิตงานใหญ่ อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ชูวงค์อินทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. และทีมผู้วิจัย ร่วมออกงานโชว์นวัตกรรมแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่องานอุตสาหกรรม CiRA CORE ที่เป็นเทคโนโลยี AI ด้าน Deep Learning ที่มีการเรียนรู้ จดจำ วิเคราะห์ แยกแยะ ตัดสินใจ ได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่ง CiRA CORE เป็นแพลตฟอร์ม AI ฝีมือคนไทยที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึง StartUp และบริษัทระดับใหญ่ ได้เข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย ในราคาจับต้องได้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page