Skip to main content

สจล.ประกาศเจตจำนง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความโปร่งใส ฯ

เจตจำนง

          รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. คณะกรรมการบริหารสถาบัน ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประกาศเจตนารมณ์จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้  และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามอัตลักษณ์ของสถาบัน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page