Skip to main content

สจล.เดินหน้าพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ/แรงงาน EEC

พัฒนาทักษะ

สจล.ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง หารือถึงแนวทางการเปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ/แรงงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง ชลบุรี และพื้นทึ่ใกล้เคียง มุ่งเน้นด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการนำความรู้ทักษะดิจิตอล มาถ่ายทอด โดยผู้ร่วมประชุมได้แก่ ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต KLLC และ ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และที่ปรึกษาศูนย์ KLLC

พระจอมเกล้าลาดกระบังขอขอบคุณทีมผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในหลักสูตรต่างๆ นำมาซึ่งความร่วมมือในการสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page