Skip to main content

สุดยอดบุคลากรแห่ง ปี 2567

KMITL

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ!

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัล

“สุดยอดบุคลากรแห่ง ปี2567”

🧡 สจล. มอบรางวัล “สุดยอดบุคลากรแห่ง ปี2567”

ให้กับอาจารย์ และนักวิจัย โดยคัดเลือกจากผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงแก่สถาบันฯ

🏆✨รางวัลสุดยอดบุคลากรแห่งปี ประจำปี 2567

🎊 รางวัล “สุดยอดบุคลากรด้านผลงานวิจัยดีเด่น”

ศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

🎊 รางวัล “สุดยอดบุคลากรด้านสร้างรายได้จากงานวิจัย”

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน

ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

🎊 รางวัล “สุดยอดบุคลากรผู้อุทิศตนเพื่องานบริการวิชาการแก่สังคม”

รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

.

KRIS ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ เชื่อมโยงความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไป

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page