Skip to main content

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

📌 ประกาศ หอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

🔴 รับสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 (รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี แต่จะพิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) เป็นอันดับแรก)

ช่องทางการสมัครทาง : https://shorturl.asia/g4wXF

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66 ) ที่ยังไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถใช้เอกสารยืนยันสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เช่น เอกสารยืนยันสิทธิ์ หรือ หลักฐานการชำระเงิน

- นักศึกษาปีที่ 2-4 (รหัส 63-65) ต้องแนบไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษา

🔴ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ทาง https://www.facebook.com/Dormitory.Of.KMITL

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าพักหอพักนักศึกษาได้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ควรพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม, ประเภทห้องพัก และจำนวนผู้พักอาศัย ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจกรอกใบสมัคร

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page