Skip to main content

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ

KMITL

นักศึกษาพิการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สามารถขอคืนค่าเทอมได้ โดยผ่านสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณสมบัติ

⁃ เป็นนักศึกษาพิการ ที่มีบัตรคนพิการ
⁃ มีสัญชาติไทย
⁃ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยให้นักศึกษาพิการจ่ายค่าเทอมไปก่อน และนำเอกสารมายื่นเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คืนค่าเทอม) ที่ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 หากนักศึกษาพิการมีความประสงค์ใช้สิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ให้ส่งเอกสารตามรายละเอียดในเว็บไซต์ ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2567

เอกสารที่ต้องส่ง

1. แบบแสดงเจตจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ที่เขียนด้วยลายมือ
2. ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม ฉบับจริง หรือสำเนาก็ได้ เซ็นกำกับว่า “รับทราบค่าใช้จ่าย” พร้อมลายเซ็นนักศึกษา
3. สำเนาบัตรประชนนักศึกษา (เซ็นชื่อกำกับ+สำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรนักศึกษา (เซ็นชื่อกำกับ+สำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย (เซ็นชื่อกำกับ+สำเนาถูกต้อง)

นำมาส่งที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี

รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ https://osda.kmitl.ac.th/service/disabled-students/

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page