​ ประชุมระดมสมอง จัดเตรียมแผนงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ​

ประชุมระดมสมอง

ประชุมระดมสมอง จัดเตรียมแผนงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศ🧡

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วย รศ. ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ ทีมผู้บริหาร สจล. ให้การต้อนรับทีมเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมระดมสมอง จัดเตรียมแผนงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย และภูมิทัศน์ของทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ระดับโลก

ทั้งนี้ ในมุมมองเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรในโลกปัจจุบัน พรรคการเมือง นักการเมืองก็ควรใช้โอกาสในการเข้ามาบริหารประเทศ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ก้าวข้ามความขัดแย้ง เสริมความยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และการนำงานวิจัยสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวสื่อมวลชน 

- https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/329047

- https://www.onlinenewstime.com/network-of-33-universities-preparing-suggestions-of-strategic-plan-to-drive-country/news-update/

- https://www.station-thai.com/study/27068/

Share this page