Skip to main content

3 นักวิจัย สจล.

KMITL

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของนักวิจัย สจล. 
วันนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้ว!!

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักวิจัยทั้ง 3 ท่าน
🔸 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เจ้าของผลงานเรื่อง “กรรมวิธีการสังเคราะห์วัสดุเส้นใยนาโนคาร์บอนด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลสำหรับดูดซับและกักเก็บคราบน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว”
🔸 ศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน สุขน้อย และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ สจล. เจ้าของผลงานเรื่อง “กรรมวิธีการสกัดวิตามินธรรมชาติจากน้ำมันพืช”
🔸 ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เจ้าของผลงานเรื่อง “คอนเวอร์เตอร์หลายระดับเพื่อประยุกต์ใช้ในการอัดประจุและฟื้นฟูการใช้งานแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดโดยใช้เทคนิคการอัดประจุด้วยพัลส์ความถี่ซ้อนทับ”

🌿 สจล.  พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อนาคต ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page