Skip to main content

No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล

์No Gift

          รศ. ดร.คมสัน  มาลีสี อธิการบดี ประกาศและถ่ายทอดนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page