Skip to main content

Press Release

สจล.ร่วม MOU นำร่องการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ

สจล. จับมือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 5 แห่ง ในการทำบันทึกความเข้าใจในโครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย

KMITL : LET Pro

KMITL : LET Pro หลักสูตร
โปรแกรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรเดียวจบ ครบทั้งการตลาด การจัดการองค์กร นวัตกรรม