Skip to main content

Research

บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2564 รอบที่ 2

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2564