News

APAIE Bangkok 2023

Post-Conference: Campus tour at KMITL

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล

หลักสูตรน่าเรียนคณะวิทยาศาสตร์

รวบรวม 10 หลักสูตรน่าเรียน 📣📚🎉
คณะวิทยาศาสตร์ สจล. 
-------------------------
น้องๆคนไหน ยังลังเลจะเลือกเรียนสาขาไหน 
จบไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง 

Gen Z to be CEO

เริ่มแล้ววันนี้กับโครงการ Gen Z to be CEO
ซึ่ง สจล. ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้า และกระทรางพาณิชย์

เปิดรับนักเรียน ม.ต้น-ปลาย เข้าร่วม XcerScience เรียนจริง ปฏิบัติจริง

"ถ้าไม่อยากให้ Portfolio ว่าง  เชิญมาสร้างกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับเรา"
เข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่เรื่องยาก  เพืยง"รวมกลุ่มแล้วนัด ก็จัดให้ได้เลย" ‼️

น้ำใจจาก สจล. สู่ ประเทศตุรกี

น้ำใจจาก สจล. สู่ ประเทศตุรกี

กับคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกี

       

LET PRO โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

#LETPRO

🏌️‍♂️Ladkrabang Executive for Transformation Program : LET PRO โปรแกรมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ขยายเวลารับบทความ การประชุม

📣ขยายเวลาการรับบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2566 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

💻อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเครื่องมือในการจัดทําวิทยานิพนธ์ และเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ได้อย่างสะดวก

ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรม

สำนักงาน OAQ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การถอดบทเรียนจากผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบติการ"
วันศุกร์ที่

อบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว⚡️

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 )

ขอขอบคุณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต และเครือข่ายผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี โดยศิลปินดังยุค