Skip to main content

การระบุตำแหน่งหลอดเลือดในสมองแตก จากภาพ CT Scan

การระบุตำแหน่งหลอดเลือด

การระบุตำแหน่งหลอดเลือดในสมองแตก จากภาพ CT Scan 🔸

งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนแพทย์ที่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูง หรือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัย เพื่อช่วยในการตัดสินใจแนวทางการรักษาเบื้องต้นซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เป็นจำนวนมากในขณะนี้ ทีมวิจัยกำลังพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อระบุตำแหน่งของหลอดเลือดในสมองตีบจากภาพ CT Scan ซึ่งระบุตำแหน่งได้ยากกว่าหลอดเลือดในสมองแตก

งานวิจัยโดย นายถิรวัฒน์ พงศะทัตกิจ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. , ดร.อัคเดช อุดมชัยพร หัวหน้าศูนย์ K-DAI คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และแพทย์หญิงสุภัค ชุติไพจิตร รังสีแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ สจล. และ โรงพยาบาลชลบุรี

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page