Skip to main content

อบรมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงอาหาร

live

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและคณะกรรมการยกระดับและพัฒนาโรงอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนภายในสถาบัน สจล. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและบริการอาหารของโรงอาหารภายใน สจล. ประจำปี 2567 (สำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร) มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ประกอบการร้านค้าของสจล. รวมทั้งสิ้น 100 กว่าร้าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมอาคารเรียน 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

นวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและติดตามการดำเนินงานของโรงอาหารในแต่ละพื้นที่ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ารอบรมประกอบด้วยการบรรยายที่เข้มข้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายนอก ในหัวข้อต่างๆมากมาย“แนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” จาก สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ โครงการ Chula Zero Waste และวิทยากรภายในจากคณะต่างๆ อาทิเช่น หัวข้อ “อันตรายและความปลอดภัยในอาหาร” โดย ผศ.ดร.อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ จากคณะอุตสาหกรรมอาหาร , “โครงสร้างอาคารสถานที่ และ การควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ” โดย ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ คณะอุตสาหกรรมอาหาร , “สุขลักษณะส่วนบุคคล” โดย ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส จากคณะวิทยาศาสตร์, “การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ” โดย ผศ.ดร.วรกฤต วรนันทกิจ จากคณะวิทยาศาสตร์ , “การบริหารจัดการวัตถุดิบและการผลิตอาหารให้ปลอดภัย” โดย ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ จากคณะอุตสาหกรรมอาหาร และ ช่วงบ่ายกิจกรรมการสาธิต การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารโดยชุดตรวจสอบสำเร็จรูป เพื่อตรวจสอบสารเคมีต่างๆ เช่น คลอรีน, สารกันรา (ซาลิไซลิค), ฟอร์มาลีน, สารฟอกขาว, บอแรกซ์, สารโพลาร์, น้ำส้มสายชูปลอม , เชื้อจุลินทรีย์: ชุด Swab มือ จาน ชาม ช้อน อาหาร และน้ำ, การตรวจสอบความสะอาดของมือ - เสื้อผ้า , วิธีการล้างผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน ปิดท้ายด้วย การทำความเข้าใจการใช้แบบประเมินสุขาภิบาลอาหารหรือ SAN ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ “สถานที่จำหน่ายอาหาร” และตัวอย่างกรณีศึกษา

🟠นอกจากนี้ตลอดทั้งวันของการอบรม ผู้จัดได้ร่วมรณรงค์ให้ผู้เข้าอบรมทั้ง 2 วันพกแก้วน้ำส่วนตัวมาเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก และ จัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่สามารถตักอาหารใส่จานในปริมาณที่ตนเองทานหมด และคัดแยกขยะอย่างถูกต้องภายในงาน

🟠เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารของ สจล. รวมทั้งบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบภารกิจในการดูแล กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงอาหารทั่วทั้งสถาบันนั้น สามารถมีส่วนร่วมในการนำความรู้และแนวทางที่ได้ไปใช้ในร้านค้าโรงอาหารของตนเอง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นในคุณภาพของอาหารและความปลอดภัยจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดสารพิษสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับโรงอาหารของสถาบันให้ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือระดับสากลของสถาบันอาหารในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page