ผศ. ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์

ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์

ผศ. ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.

E-mail: chodchanok.at@kmitl.ac.th

Tel: 062 - 595 – 4222