ผศ. ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

ผศ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

ผศ. ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

Email: poramate.as@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8000 ext. 6320

Fax: 0 2329 8461