Skip to main content

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ

UBI

นางสาวชนัญชิดา สิริเลิศเมฆาสกุล   นางสาวพัทธนันท์  เลขาลาวัณย์  นางสาวพอพิมพ์  จินดาศักดิ์ชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สมาชิกทีม UBI ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge (CMU-IMC) 2022 Basic to Clinical Biochemistry and Molecular Biology (รูปแบบออนไลน์) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 38 ทีม  7 ประเทศ โดยมี ดร.วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความโดย

kmitl

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page