Skip to main content

22 Quick Win

q

สจล. กับนโยบาย 22 QUICK WIN

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ สจล. ก้าวไปข้างหน้า🤜🤛

และจุดไหนของ สจล. ที่เปลี่ยนแปลงไป

ไปชมกัน

#KMITL #QUICKWIN #ลุยไปด้วยกัน

บทความโดย

kmitl

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page