22 Quick Win

q

สจล. กับนโยบาย 22 QUICK WIN

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ สจล. ก้าวไปข้างหน้า🤜🤛

และจุดไหนของ สจล. ที่เปลี่ยนแปลงไป

ไปชมกัน

#KMITL #QUICKWIN #ลุยไปด้วยกัน

Share this page