ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงสำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สำนักหอสมุดกลางหลังใหม่ ชั้น 2) จำนวน 1 รายการ
Document
2023-03-31
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สำนักหอสมุดกลางหลังใหม่ ชั้น 2) จำนวน 1 รายการ 2023-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งงานระบบทางเข้า-ออก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ 2023-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับ SIET Fitness คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ 2023-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีหอพักนักศึกษา อาคาร 7,8 จำนวน 1 รายการ 2023-03-22
ขอบเขตของงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-03-08
ราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2566 2023-03-08
รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ เครื่องสแกนสามมิติสำหรับงานปฏิบัติการทันตกรรม 2023-03-08
ราคากลางครุภัณฑ์ รายการ เครื่องสแกนสามมิติสำหรับงานปฏิบัติการทันตกรรม 2023-03-08
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2023-02-06
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 2023-01-27
ประกาศ งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงตึกอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2023-01-26
ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดโต๊ะปฏิบัติการห้องแลปทันตกรรม 2023-01-26
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดโต๊ะปฏิบัติการห้องแลปทันตกรรม 2023-01-26
ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ 2023-01-26
ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ขากรรไกรเทียมปรับได้บางส่วน (Semi-adjustable) 2023-01-26
ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการพร้อมแหล่งจ่ายไฟพร้อมวางแผงชุดฝึก จำนวน 24 ชุด 2023-01-19
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดหัวกะโหลกสำหรับการเรียนการสอนแบบติดกับโต๊ะเรียน 2023-01-13
ประกาศขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดหัวกะโหลกสำหรับการเรียนการสอนแบบติดกับโต๊ะเรียน 2023-01-13
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร ECC 2022-12-27